Assegurances per a instruments, art i cultura

Avís Legal

Índex de continguts

Assegurances Casablancas

Titular: Morera Casablancas, S.L. Corredoria d’assegurances

Adreça: Plaça Dolors Miralles, 23 08202-Sabadell (Barcelona)

C.I.F.: B60821477

Telèfon: 93 727 81 09

Email: info@mcasablancas.com

En compliment amb lo establert a la Llei 34/2002 del 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació es reflecteixen les dades d’informació general d’aquest portal:

Titular: MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDURÍA DE SEGUROS
Adreça: Plaça Dolors Miralles, 23, Sabadell
CIF B60821477
Registro DGS J-2779

Concertada la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional i Assegurances de Caució segons l’art. 27 de la Llei 26/2006 del 17 juliol de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privats

De conformitat amb allò establert a l’Ordre ECO 734/2004, d´11 de març (BOE 24 de març de 2004), l’informem que si vostè desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció mediadora, pot adreçar-se al nostre Departament d’atenció al client, quina adreça és Passeig Sant Joan, 33, bxos, 08010 Barcelona, elcol-legi@elcol-legi.org, la prestació del servei d’atenció al client i la persona responsable, Sr. Josep Lluís Fernández Sánchez.

I. Usuaris

Qui accedeixi a la pàgina web té la condició d’usuari/ària i accepta en aquest moment, de forma plena i sense reserves, aquestes Condicions Generals, així com les Condicions Particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts del portal.

II. Ús de la pàgina web, seus serveis i continguts

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del portal i dels seus continguts i serveis sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. Així mateix, queda prohibit l’ús del portal amb finalitats il·lícites o lesives contra MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del portal.
Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatges, fotografies, disennys, etc), es prohIbeix:
• La seva reproducció, còpia, distribució o modificació a menys que es tingui autorització expressa i per escrit del seus legítims titulars o resulti legalment permès.
• Qualsevol vulneració dels drets de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES o dels seus legítims titulars sobre els mateixos.
• La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos.
• Qualsevol intent d’obtenir els continguts del portal per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’utilitzin a la xarxa, sempre que no causin cap perjudici al portal de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES.

III. Responsabilitat de l’usuari per danys i perjudicis

L’ús del portal es realitzarà sota la responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari. Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de qualsevol contrasenya o similars assignades per a l’accés al portal o a qualsevol dels seus serveis.
Sense perjudici de l’anterior, MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES es reserva el dret per a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés al portal a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals, o les Particulars que en cada cas els siguin aplicables.

IV. Modificació unilateral

MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES podrá efectuar unilateralment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes a l’estructura i el disseny de la seva pàgina web, així com canviar o suprimir els serveis, continguts i les condicions d’accés i/o ús del portal.

V. Enllaços

Les persones o entitats que pretenguin fer o realitzin un hiperenllaç des d’una pàgina web d’un altre portal a qualsevol de les pagines web del portal de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES s’hauran de sotmetre a les següents condicions:
• No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis ni continguts del portal de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES.
• No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o de imatge, ni frames amb les pàgines del portal de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES sense la prèvia autorització expressa de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES.
• No s’hi inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del portal de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES ni sobre els serveis o continguts del mateix.
• Excepte aquells signes que formin part de l’hiperenllaç, la pàgina web en la que s’estableix no tindrà cap marca, nom comercial, nom d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES, excepte expressa autorització d’aquesta.
• L’establiment de l’hiperenllaç no implicarà l’existència de relacions entre MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES i el titular del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES dels serveis o continguts oferits al portal.
• MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASEGURANCES no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi el hiperenllaç ni de las informacions i manifestacions incloses en les mateixes.
• Qualsevol hiperenllaç al portal de MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORÍA D’ASSEGURANCES s’efectuarà a la seva pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

VI. Exclusió de garanties i responsabilitat

MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES no garanteix ni es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que se deguin a les següents circumstàncies:
• La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del portal i/o de seus serveis o continguts.
• La falta d’utilitat, adequació o validesa del portal i/o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
• L’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts.
• La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió dels continguts per part dels usuaris.
• L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a aquestes Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic del portal, dels seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
• La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al portal.
• L’incompliment per part de tercers de les obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través del portal.

VII. Duració

La duració de la prestació del servei del portal i dels serveis és de caràcter indefinit.
Sense prejudici de l’anterior, MORERA CASABLANCAS, S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES es reserva el dret per a interrompre, suspendre o finalitzar la prestació del servei del portal o de qualsevol dels serveis que l’integren, als mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

VIII. Propietat Intel·lectual

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual en el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una vulneració dels seus legítims drets per l´introducció d’un determinat contingut en el portal, haurà de notificar aquesta circumstància a MORERA CASABLANCAS S.L. CORREDORIA D’ASSEGURANCES assenyalant:
• Dades personals de l’interessat titular del drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat haurà d’indicar la representació amb la que actua.
• Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al portal.
• Acreditació dels esmentats drets de propietat intel·lectual.
• Declaració expressa on l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual corresponents als continguts aportats per tercers és de la exclusiva responsabilitat dels mateixos.